DAVID JAY WEINER, ARCHITECT, PC
  Austerlitz House, Austerlitz, NY